حرفهای قشنگ رئیس کل دادگستری استان / برخورد عملی با متخلفین مطالبه عمومی است/  برخورد با مدیران متخلف داستان بی پایان نشود

حرفهای قشنگ رئیس کل دادگستری استان / برخورد عملی با متخلفین مطالبه عمومی است/  برخورد با مدیران متخلف داستان بی پایان نشود

حرفهای قشنگ رئیس کل دادگستری استان بار دیگر امید برخورد با متخلفین و قانون گریزان را بیش از گذشته در افکار عمومی زنده می کند، اما برخورد عملی با این متخلفین مطالبه عمومی است؛